Terma & Syarat

SILA BACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI KERANA IA MENJEJASKAN HAK DAN KEWAJIPAN ANDA. TERMA DAN SYARAT INI DIGUNAKAN UNTUK KESELURUHAN KANDUNGAN WWW.INTERNATIONALPROPERTYFORSALE.COM (“LAMAN WEB SPOT BLUE”) DAN UNTUK SEBARANG SURAT MENYURAT MELALUI E-MEL ANTARA SPOT BLUE DAN ANDA. MENGGUNAKAN LAMAN WEB SPOT BLUE MENUNJUKKAN ANDA MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN PENUH TANPA KIRA SAMA ADA ANDA MEMILIH UNTUK MENDAFTAR DENGAN KAMI ATAU TIDAK. JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI, SILA JANGAN GUNAKAN LAMAN WEB SPOT BLUE. TERMA DAN SYARAT INI DIKELUARKAN OLEH SPOT BLUE INTERNATIONAL PROPERTY LTD, NOMBOR SYARIKAT 4864440, LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Terma dan Syarat ini kali terakhir dikemas kini pada 10 JANUARI 2007.

1. Pengenalan

1. Anda akan dapat mengakses beberapa kawasan laman web Spot Blue tanpa mendaftarkan butiran anda dengan Spot Blue. Kawasan tertentu laman web Spot Blue hanya tersedia jika anda mendaftar.
2. Spot Blue boleh menyemak Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini siaran ini. Anda harus menyemak tapak web Spot Blue dari semasa ke semasa untuk menyemak notis undang-undang semasa, kerana ia mengikat anda dan Spot Blue. Peruntukan tertentu Terma dan Syarat ini boleh digantikan dengan notis undang-undang yang ditetapkan secara nyata atau terma yang terdapat pada halaman tertentu di laman web Spot Blue ini.

2. Lesen

1. Anda dibenarkan mencetak dan memuat turun ekstrak daripada tapak web Spot Blue untuk kegunaan peribadi anda bukan komersial, atas dasar berikut:

1. tiada dokumen atau grafik di laman web Spot Blue diubah suai dalam apa jua cara;
2. tiada grafik di laman web Spot Blue digunakan secara berasingan daripada teks yang disertakan;

2. Notis hak cipta Spot Blue dan notis kebenaran ini muncul dalam semua salinan.
3. Melainkan dinyatakan sebaliknya, hak cipta dan hak harta intelek lain (termasuk hak pangkalan data) dalam semua bahan di tapak web Spot Blue (termasuk tanpa had gambar dan imej grafik) dimiliki oleh Spot Blue atau pemberi lesennya. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, sebarang penggunaan cabutan daripada laman web Spot Blue selain mengikut perenggan 2.1 di atas untuk sebarang tujuan adalah dilarang. Jika anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan tapak web Spot Blue akan ditamatkan secara automatik dan anda mesti segera memusnahkan sebarang ekstrak yang dimuat turun atau dicetak dari tapak web Spot Blue.
4. Tertakluk kepada perenggan 2.1, tiada bahagian laman web Spot Blue boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam mana-mana laman web Spot Blue lain atau dimasukkan ke dalam mana-mana sistem atau perkhidmatan mendapatkan semula elektronik awam atau persendirian tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Spot Blue.
5. Sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata dalam syarat ini adalah terpelihara.
6. Jika anda ingin menggunakan sebarang bahan di laman web Spot Blue di luar lesen yang diberikan dalam klausa 2, anda mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada Spot Blue dan mematuhi sebarang sekatan tambahan jika kebenaran diberikan. Spot Blue boleh memberikan atau menahan kebenaran mengikut budi bicara mutlak mereka.

3. Akses perkhidmatan

1. Walaupun Spot Blue berusaha untuk memastikan bahawa laman web Spot Blue biasanya tersedia 24 jam sehari, Spot Blue tidak akan bertanggungjawab jika atas sebarang sebab laman web Spot Blue tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh.
2. Akses kepada laman web Spot Blue (sama ada secara keseluruhannya, atau kepada unsur-unsurnya) boleh digantung dan tanpa notis.

4. Bahan dan kelakuan pelawat

1. Anda dilarang menyiarkan atau menghantar ke atau dari tapak web Spot Blue sebarang bahan:

1. yang mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, menghasut, menyinggung perasaan, lucah, kesat, boleh menimbulkan kebencian kaum, diskriminasi, mengancam, skandal, menghasut, menghujat, melanggar keyakinan, melanggar privasi atau yang boleh menyebabkan kegusaran atau kesulitan;
2. yang mana anda belum memperoleh semua lesen dan/atau kelulusan yang diperlukan;
3. yang membentuk atau menggalakkan kelakuan yang akan dianggap sebagai kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau sebaliknya bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak mana-mana pihak ketiga, di UK atau mana-mana negara lain di dunia; atau
4. yang berbahaya secara teknikal (termasuk tanpa had, virus komputer, bom logik, kuda Trojan, cecacing, komponen berbahaya, data rosak atau perisian hasad lain atau data berbahaya).

2. Anda tidak boleh menyalahgunakan tapak web Spot Blue (termasuk, tanpa had, dengan menggodam).
3. Spot Blue akan bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau mahkamah yang meminta atau mengarahkan Spot Blue untuk mendedahkan identiti atau mengesan sesiapa yang menyiarkan sebarang bahan yang melanggar perenggan 4.1 atau perenggan 4.2 Terma dan Syarat ini.

5. Laman web pihak ketiga

1. Pautan ke tapak web pihak ketiga di laman web Spot Blue disediakan semata-mata untuk kemudahan anda. Jika anda menggunakan pautan ini, anda meninggalkan tapak web Spot Blue. Spot Blue belum menyemak tapak web pihak ketiga ini dan tidak mengawal serta tidak bertanggungjawab ke atas tapak web ini atau kandungannya. Oleh itu Spot Blue tidak menyokong atau membuat sebarang representasi tentang mereka, atau apa-apa bahan yang terdapat di sana, atau apa-apa keputusan yang mungkin diperoleh daripada menggunakannya. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana tapak web pihak ketiga yang dipautkan ke tapak web Spot Blue ini, anda berbuat demikian sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Khususnya, Dasar Privasi dalam talian Spot Blue tidak akan digunakan pada tapak web pihak ketiga.
2. Jika anda ingin memaut ke tapak web Spot Blue ini, anda hanya boleh berbuat demikian atas dasar yang anda pautkan, tetapi jangan meniru, halaman utama laman web Spot Blue ini, dan tertakluk kepada syarat berikut:

1. anda tidak mengalih keluar, memutarbelitkan atau mengubah saiz atau rupa logo Spot Blue;
2. anda tidak membuat bingkai atau mana-mana pelayar lain atau persekitaran sempadan di sekitar tapak web Spot Blue ini;
3. anda tidak menyalahgambarkan hubungan anda dengan Spot Blue atau mengemukakan sebarang maklumat palsu lain tentang Spot Blue;
4. anda tidak menggunakan sebarang tanda dagangan Spot Blue yang dipaparkan di laman web Spot Blue tanpa kebenaran bertulis daripada Spot Blue;
5. tapak web anda tidak mengandungi kandungan yang tidak menyenangkan, menyinggung perasaan atau kontroversi, melanggar mana-mana hak harta intelek atau hak lain mana-mana orang lain atau sebaliknya tidak mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

3. Spot Blue secara nyata berhak untuk membatalkan hak yang diberikan dalam perenggan 5.2 untuk pelanggaran Terma dan Syarat ini dan untuk mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai.
4. Anda hendaklah menanggung rugi sepenuhnya Spot Blue untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh Spot Blue atau mana-mana syarikat kumpulannya kerana melanggar perenggan 5.2.

6. Pendaftaran

1. Setiap pendaftaran adalah untuk seorang pengguna sahaja. Spot Blue tidak membenarkan anda berkongsi nama pengguna dan kata laluan anda dengan mana-mana orang lain mahupun dengan berbilang pengguna pada rangkaian.
2. Anda mesti memastikan bahawa butiran yang diberikan oleh anda semasa pendaftaran atau pada bila-bila masa adalah betul dan lengkap dan memaklumkan Spot Blue dengan segera sebarang perubahan dengan mengemas kini butiran anda. Tanggungjawab untuk keselamatan mana-mana kata laluan yang dikeluarkan terletak pada anda. Jika anda mengetahui atau mengesyaki bahawa orang lain mempunyai kata laluan anda, anda harus menghubungi Spot Blue dengan segera dengan menghantar e-mel kepada info@spotblue.com.

7. Penafian

1. Walaupun Spot Blue berusaha untuk memastikan bahawa maklumat di laman web Spot Blue adalah betul, Spot Blue bergantung pada maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga. Spot Blue boleh membuat perubahan pada bahan di tapak web Spot Blue, atau kepada mana-mana produk, perkhidmatan dan harga yang diterangkan di dalamnya, pada bila-bila masa tanpa notis. Bahan di tapak web Spot Blue mungkin sudah lapuk, dan Spot Blue tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan tersebut. Anda harus membuat pertanyaan anda sendiri tentang ketepatan sebarang maklumat atau bahan yang tersedia dari laman web Spot Blue.
2. Bahan di laman web Spot Blue disediakan 'seadanya' tanpa sebarang syarat, waranti atau terma lain dalam apa jua bentuk. Maklumat yang diberikan bukanlah pengganti nasihat undang-undang, kewangan, hartanah atau pakar lain. Sehubungan itu, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Spot Blue memberikan anda tapak web Spot Blue atas dasar bahawa Spot Blue mengecualikan semua representasi, waranti, syarat dan terma lain (termasuk, tanpa had, syarat yang tersirat oleh undang-undang kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan dan penggunaan penjagaan dan kemahiran yang munasabah) yang tetapi untuk Terma dan Syarat ini mungkin mempunyai kesan berhubung dengan laman web Spot Blue ini.

8. Liabiliti

1. Kerana Spot Blue bergantung pada maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga dan menyediakan tapak web Spot Blue kepada anda secara percuma, Spot Blue, mana-mana pihak lain (sama ada terlibat atau tidak dalam mencipta, menghasilkan, menyelenggara atau menghantar laman web Spot Blue ini), dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja atau ejen Spot Blue mana-mana daripada mereka, mengecualikan semua liabiliti dan tanggungjawab untuk sebarang jumlah atau jenis kerugian atau kerosakan yang mungkin mengakibatkan anda atau pihak ketiga (termasuk tanpa had, sebarang langsung, tidak langsung, hukuman atau kerugian atau kerosakan berbangkit, atau apa-apa kehilangan pendapatan, keuntungan, muhibah, data, kontrak, penggunaan wang, atau kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan apa-apa cara kepada gangguan perniagaan, dan sama ada dalam tort (termasuk tanpa had kecuaian), kontrak atau sebaliknya) berkaitan dengan laman web Spot Blue dalam apa jua cara atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan atau hasil penggunaan laman web Spot Blue ini, mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web Spot Blue atau bahan di laman web tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan atau kerosakan akibat virus yang mungkin menjangkiti peralatan komputer anda, perisian, data atau harta lain disebabkan oleh akses anda kepada, penggunaan, atau melayari laman web Spot Blue atau muat turun anda apa-apa bahan daripada Spot Blue laman web atau mana-mana tapak web yang dipautkan ke laman web Spot Blue.
2. Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini boleh mengecualikan atau mengehadkan liabiliti Spot Blue untuk (i) kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian (sebagaimana terma sedemikian ditakrifkan oleh Akta Terma Kontrak Tidak Adil 1977); (ii) salah nyata palsu atau (iii) sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang yang terpakai.
3. Jika penggunaan bahan anda di laman web Spot Blue menyebabkan keperluan untuk servis, pembaikan atau pembetulan peralatan, perisian atau data, anda menanggung semua kosnya. Anda menanggung semua kos untuk pautan telekomunikasi dan peralatan komputer yang diperlukan untuk anda mengakses Internet dan melihat laman web Spot Blue.

9. Mentadbir undang-undang dan bidang kuasa

1. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Inggeris. Pertikaian yang timbul berkaitan dengan Terma dan Syarat ini tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris.

10. General

1. Anda tidak boleh menyerah hak, sub-lesen atau sebaliknya memindahkan mana-mana hak anda di bawah Terma dan Syarat ini.
2. Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa, ketidaksahan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan yang selebihnya, yang akan terus berkuat kuasa.
3. Jika anda melanggar Terma dan Syarat ini dan Spot Blue mengabaikan ini, Spot Blue masih berhak untuk menggunakan hak dan remedinya di kemudian hari atau dalam sebarang situasi lain apabila anda melanggar Terma dan Syarat ini.
4. Spot Blue tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang pelanggaran di luar kawalan munasabahnya.
5. Seseorang yang bukan merupakan pihak kepada Terma dan Syarat ini tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 untuk menguatkuasakan mana-mana terma dalam Terma dan Syarat ini tetapi ini tidak akan menjejaskan mana-mana hak atau remedi pihak ketiga. pihak yang wujud atau tersedia selain daripada Akta itu.

DASAR PRIVASI
Dasar Privasi ini terpakai pada tapak web di bawah nama domain www.internationalpropertyforsale.com (“Tapak Web SPOT BLUE”) yang dimiliki dan dikendalikan oleh Spot Blue International Property Ltd yang menggabungkan Spot Blue (“SPOT BLUE”); nombor syarikat 4864440 LINK HOUSE, 140 THE BROADWAY, TOLWORTH, SURREY, KT6 7HT.

Kami mengumpul maklumat peribadi dan syarikat daripada Ahli. Butiran ahli perlu dipaparkan di laman web SPOT BLUE untuk memaparkan status mereka sebagai Ahli SPOT BLUE.

Ahli mempunyai peluang untuk meletakkan jawatan mereka (tertakluk kepada syarat-syarat Perlembagaan) dan dipadamkan daripada laman web. Mereka juga boleh menyemak atau membetulkan sebarang maklumat yang diserahkan dalam talian kepada SPOT BLUE. Jika diminta, SPOT BLUE akan mengalih keluar sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti daripada sistemnya.

Kami menggunakan maklumat yang Ahli serahkan dalam talian dalam mana-mana satu daripada cara berikut:

untuk membuat perubahan pada profil anda atas permintaan anda
untuk mendaftar maklumat atas permintaan anda
untuk menjawab penyerahan atau pertanyaan anda

SPOT BLUE tidak bertanggungjawab untuk maklumat dan kandungan tapak pihak ketiga sekiranya pengguna memautkannya.

Kami mungkin membuat perubahan pada Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa, jadi anda mungkin ingin menyemaknya dengan kerap.

Ingat untuk menutup penyemak imbas anda apabila anda telah menyelesaikan sesi pengguna anda. Ini adalah untuk memastikan orang lain tidak boleh mengakses maklumat peribadi dan surat-menyurat anda jika anda berkongsi komputer dengan orang lain atau menggunakan komputer di tempat awam seperti Perpustakaan Awam atau kafe Internet.

Dasar Privasi ini dikemas kini kali terakhir pada 11 Januari 2007.